Prosjekt

Torshaug- aldersvennlig byutvikling

i Byutvikling Urban agent
Torshaug er et ganske hemmelig sted på Torshov. Den 50 må store tomten er markert som utviklingsområde i Kommuneplanen for Oslo og fortetting på denne tomten representerer et stort potensiale for nærmiljøet. Det planlegges for skole, barnehage, næring og mange boliger her. URBA har ansvaret for prosessutvikling og skal sikre sosial bærekraft gjennom medvirkning i utvikling av prosjektet. Lokale verdier, resurser og behov står i fokus når vi sikrer kvaliteter for en urban hverdag i dette bomiljøet. Målet er å skape et godt sosialt nabolag for de som lever her i dag, og de som skal bo og arbeide her i tiden framover.
Img 5932

I denne delen av Oslo finnes det nesten ingen ledige tomter. Torshaug er omkranset av boligbebyggelse og friområder, tomten har utsikt til fjorden og Ekebergåsen. Det ligger bevaringsverdig bebyggelse på tomten og et fredet kulturminne. Naturverdiene er kartlagt og alle trær innmålt. Det er to barnehager i området, en ungdomsskole og mange hybler for studenter. Vi ønsker å rehabilitere de eksisterende bevaringsverdige byggene, transformere og skape tilgjengelige moderne boliger, et aktivitetshus for nabolaget som en møteplass for de som vil medvirke i planprosessen, vakre tilgjengelige uterom. Mens vi venter på tillatelse fra PBE til å bruke husene, har vi satt i gang prosjekter sammen med nabolaget utendørs.

Sa2

Vi har utviklet og gjennomført et program for bred medvirkning i utvikling av tomten. Med fokus på boligprosjektet Torshaug 70+ har vi samarbeide med Sagene Eldreråd for å få best mulig forståelse for hvordan eldre ønsker å leve i tett by. Vi har fått Husbankens støtte til å utvikle et program for bredt samarbeid med bydel og kommune, så vel som folk i nærmiljøet.

Hva er urbane kvaliteter for 70+? Hvordan er eldres urbane hverdag og hvordan utvikler vi kvaliteter i fellesskapet som har verdi for alle og blir gode sosiale møteplasser for 70+? Dette og mye annet fikk vi svar på i medvirkning med bydelens eldre og andre interesserte i nabolaget.

Sa5
Sa10
Sa6
Sa7
Sa8
Sa9
Sa18