Prosjekt

Torshaug

i Byutvikling
Torshaug - en vakker utviklingstomt midt i Oslo
20210602  Presentasjon Torshaug 3

forslagsstiller

BASTIA EIENDOM AS

planfaglige rådgivere

URBA AS Planprosess og byutvikling

GRINDAKER AS Landskapsarkitekter

LUNDHAGEM AS Arkitekter

20210602  Presentasjon Torshaug 15

Torshaug er byutvikling på Sagene i Oslo indre by

med målsetting om å :

• bevare kultur- og naturverdiene

• utvikle et mangfoldig urbant bomiljø

• sikre Torshaugs landskapsform som bomiljøets identitet

20210602  Presentasjon Torshaug 17

Planskissen for Torshaug viser en bærekraftig utvikling av et stort bolig- og bydelsmiljø i Oslo indre by.

Torshaug skal utvikles med arealbruk og transportløsninger som tilbyr innbyggere og innflyttere en kortreist hverdag.

Aldersvennlig byutvikling som dekker ønsker og behov på tvers av generasjoner definerer Torshaug som en aktiv og integrert del av bydel Sagene og bidrar til at vi når bærekraftsmålene for byutvikling i Oslo.

Planskissen for Torshaug skal sikre høy kvalitet i alle løsninger, fra overordnet plan til detaljnivå.

Planen skal levere et bolig- og bydelsmiljø der verdier i eksisterende kulturminner, store trær og naturverdier ivaretas og danner utgangspunktet for videre utvikling.

Urbane byrom på Torshaug planlegges som møteplasser med gode betingelser for et aktivt mangfoldig liv i byen; det tilbys rom for organisert og spontan idrett, bevegelse og fysisk utfoldelse, daglige opphold, lek og rekreasjon, utdanning og kunnskap, kulturopplevelser og frivillig arbeid.

Gågater, stier og byrom skal knytte Torshaug og den omkringliggende historiske byen tettere sammen. Torshaug skal være et bilfritt boområde. Det skal bli lett for alle å bevege seg fra øst til vest over eiendommen, på sykkel eller til fots. Bevaring av store trær og eplehagen, etablering av frodige overvannsanlegg og parker sikrer et sammenhengende grønt bydelsmiljø i grenselandet mellom bydelene Sagene, Grünerløkka og Nordre Aker.

20210602  Presentasjon Torshaug 4

Torshaug er et utviklingsområde på 50 mål. Urba leder arbeidet med utvikling av plan for 60.000 m2 bebyggelse. Det står flere bevaringsverdige bygg på eiendommen. Store trær gir eiendommen et parkmessig preg. Torshaug blir et urbant bo-miljø for alle. Stier, gater, park og torg knyttes eiendommen til omkringliggende by. Boliger, arbeidsplasser, utdanning og et mangfoldig tjenestetilbud gir grunnlaget for aldersvennlig byutvikling på tvers av generasjoner midt i Oslo.